Els Estatuts

ESTATUTS DE L’ATENEU TERRASSENC

TÍTOL PRELIMINAR

Art. Únic Declaració de principis:

Ciutadans i ciutadanes de Terrassa de diferents opcions ideològiques coincidim en que, a la nostra ciutat , cal un fòrum, un lloc de trobada, us espai comú, on ens puguem aplegar tots aquells ciutadans i ciutadanes que, independentment de les nostres opcions, però amb una sensibilitat progressista, vulguem, d’una manera fraternal i solidaria, treballar pels següents objectius:

  • Crear un estat d’opinió ciutadana, basat en la tolerància, el respecte, la convivència i la solidaritat entre les persones i els pobles.
  • Ser i ajudar a fer ciutadans í ciutadanes exemplars.
  • Actuar en el món de la cultura., activitats humanitàries i de benestar social, directament, o bé, col·laborant amb entitats especialitzades.
  • Fer un país per a tots els ciutadans i ciutadanes, que se l’estimin i se’l vulguin fer seu.
  • Projectar la nostra ciutat i el nostre país al món per tal d’aconseguir una Humanitat més justa, lliure i fraternal, on el respecte als Drets Humans sigui un fet.
  • Tots aquells , que no entrin en contradicció amb els anteriors.

Tenint en compte tot això i vista la difícil i critica situació en que es troben, en la societat actual, els valors tradicionals que han fonamentat èticament i històricament les transformacions més progressistes de la humanitat i la necessitat d’aturar el desenvolupament entre els ciutadans de manifestacions perilloses com l’individualisme, el consumisme i la desculturització:

Pretenem, recollint la tradició dels antics ateneus populars i casals republicans, estroncada pel franquisme, la creació d’un ATENEU que, sense que pressuposi cap unitat ideològica en sentit estricte, sigui plural i treballi pels objectius abans esmentats.
Tradicionalment, un ATENEU, ha estat una associació científica i literària, dedicada a elevar el nivell intel·lectual dels seus associat i associades, mitjançant discussions, conferències, cursos i lectures.

Proposem superar aquesta faceta d’enriquiment personal, afegint-hi com a element principal, els objectius de projecció externa.

Comparteix