Assemblea General Ordinària 2023

Benvolguda sòcia,
Benvolgut soci,

D’acord amb l’article 25 dels estatuts vigents, em plau convocar-vos a l’Assemblea General de l’Ateneu Terrassenc, que tindrà lloc a la seu de l’entitat, al carrer de Sant Quirze 2, el dimecres 15 de març de 2023, a les 19:00 h. en 1a. Convocatòria, i mitja hora després en 2a. convocatòria, amb el següent

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior l’assemblea general de socis.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats del 2022
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes del 2022
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria i Projectes 2023
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2023
  6. Torn obert de paraules

Documents

 

Comparteix